Outsource.com Co., Ltd. Telephone: 02-681-1858-59    Fax: 02-681-1859   Email: outsource_149@hotmail.com    
   
Home     CSR     Promotion     Career     ContactServices


We offer our highly qualified staffs who are guaranteed to provide you with optimum satisfactory services in a reasonable price. We offer daily, one-time off and monthly services.Working Hour


Monday to Friday from 8:30 to 17:30
Close on government announced holidays.Fees


MONTHY:
Started from THB 17,000.
DAILY:
Daily flat rate from THB 1,000-1,200 per day.Delivery per Trip


- First drop THB 150, and subsequent connection drop is THB 50 per drop.

For example, initial delivery from Rama III to Silom, then from Silom to Suriwong, the delivery service equals to THB 200.

- The price will be multiplied by 1.5 for round trip.ยินดีต้อนรับเข้าสู่… Outsource.com Co.,Ltd.


บริษัท เอาทซอซดอทคอม จำกัด ให้บริการ รับ-ส่งเอกสาร และรับ-ส่งสินค้า ในกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนจัดหา พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขับรถทั้ง ขับรถประจำตำแหน่งและขับรถขนส่งสินค้า ด้วยประสบการณ์ที่มีมามากกว่า10 ปี จนเป็นที่ยอมรับ ในการส่งเอกสารและส่งสินค้า ตลอดจนการจัดหาพนักงานส่งเอกสารและพนักงานขับรถ ดังกล่าวข้างต้น


ปัจจุบัน บริษัทยังได้รับความไว้วางใจให้จัดหาพนักงานประจำสำนักงานทั้ง พนักงานธุรการพนักงานบัญชี และพนักงานสนับสนุนใน สำนักงาน นอกเหนือจากงานด้านส่งเอกสารและส่งสินค้า


จากเดิมทีมบริหาร Speed and Service (ม้าเร็วบริการ)ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Outsource.com เพื่อความชัดเจนและแสดงความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการตามคำเรียกร้องของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังคงไม่ลดละในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ ด้านงานจัดส่งเอกสารและส่งสินค้า ซึ่งยังเป็นธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง


ท่านสามารถวางใจได้เมื่อใช้บริการจากบริษัท ที่มีทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ที่สั่งสมมานานและยังคงพัฒนาคุณภาพบริการเสมอมา เช่นเดียวกับการมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละที่จะคืนประโยชน์แก่สังคม สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม ในการเสนอหรือจัดรูปแบบการบริการให้ตรงกับความจำเป็นของท่าน


โปรดติดต่อ :

คุณพิชัย
โทร : 02-681-1858 , 02-681-1859
มือถือ : 086-309-0095
Fax : 02-681-1859
Email: outsource_149@hotmail.com


Social Media:


 Outsource.com Outsource.com


Messenger Thai Team:-


 

CSRHome
CSR
Promotion
Career
Contact
Outsource.com Co.,Ltd.
149/7 Modern Home Tower
Nonsee Road
Chongnonsee, Yannawa
Bangkok 10120, Thailand
Tel.: 02-681-1858-59
Fax: 02-681-1859
Email: outsource_149@hotmail.com
Outsource.com
Outsource.com
 
© Copyright 2016 : Outsource.com Co.,Ltd. © web site designed by BDigitalLink.com